REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WOJEWODZIC.COM.PL

Data ostatniej aktualizacji: 25 maj 2018 r.

Regulamin Sklepu internetowego Wojewodzic obowiązujący do 24.12.2014 r.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem http://sklep.wojewodzic.com.pl/. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
Sprzedawcą jest Włodzimierz Wojewodzic prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H. „WOJEWODZIC” Włodzimierz Wojewodzic, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz pod numerem: 10620, posiadający adres wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. 29 Listopada 9, 33-300 Nowy Sącz NIP 734-103-83-26, Regon 490631910.

Dział obsługi klienta:

ul.29 Listopada 9
33-300 Nowy Sącz
nr.tel. 18 443 87 98
e-mail: wojewodzic@wojewodzic.com.pl

1.       DEFINICJE

2.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.       USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.       WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.       SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

6.       SPOSOBY I TERMNY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

7.       KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

8.       REKLAMACJA PRODUKTU

9.       POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

10.   PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.   POLITYKA PRYWATNOŚCI

12.   ZMIANA REGULAMINU

13.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.DEFINICJE

1.       DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.       FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

3.       FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4.       KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5.       KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

6.       KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

7.       NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

8.       PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9.       REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

10.   SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.wojewodzic.com.pl

11.   SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA; ADMINISTRATOR – PPH WOJEWODZIC z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ulica 29 Listopada 9,
numer telefonu kontaktowego: +48 18 443 87 98, adres poczty elektronicznej: wojewodzic@wojewodzic.com.pl,

12.   UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14.   USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

15.   USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 301 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

16.   ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

·         Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

·         Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

·         Informacje o towarach oraz ceny, znajdujące się w witrynie "Sklep Wojewodzic" stanowią ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

·         Ceny towarów w "Sklepie online" zawierają podatek VAT.

·         Ceny nie zawierają kosztów przesyłki ,które podane są oddzielnie.

·         Otrzymanie przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

·         Sprzedaż jest każdorazowo dokumentowana paragonem fiskalnym. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.       W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.       Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Prześlij” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

3.       Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wojewodzic@wojewodzic.com.pl lub też pisemnie na adres: 33-300 Nowy Sącz, ulica 29 Listopada 9;

4.       Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

5.       Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

6.       Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

7.       Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:wojewodzic@wojewodzic.com.pl lub też pisemnie na adres:33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 9;

8.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1.       komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

2.       dostęp do poczty elektronicznej;

3.       przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

4.       zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

5.       włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

9.       Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10.   Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

a.       pisemnie na adres: 33-300 Nowy Sącz, ulica 29 Listopada 9

b.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wojewodzic.com.pl

11.   Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

12.   Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.4 Regulaminu.

2.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.       Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.4 Regulaminu.

2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.1.2 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5. SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1.       Klient może w Sklepie Internetowym złożyć zamówienie bez konieczności rejestracji w Serwisie.

2.       Klient może w Sklepie Internetowym złożyć zamówienie zakładając konto w Serwisie.

3.       Podstawowym warunkiem dokonania zakupu jest złożenie zamówienia.

4.       W internetowym „Sklepie Wojewodzic” zamówienia można składać w następujący sposób:

a.       Poprzez poprawne złożenie zamówienia na stronie internetowej za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym z godne z pkt. 2.4;

b.      Przesyłając zamówienie na adres elektroniczny sklepu: wojewodzic@wojewodzic.com .pl , podając następujące dane: symbol, nazwę i ilość wybranych produktów oraz dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego.

c.       Telefonicznie pod nr. +48 18 4438798, podają następujące dane: symbol, nazwę i ilość wybranych produktów oraz dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego.

5.       Złożone zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przed realizacją mogą być potwierdzane telefonicznie lub mailowo przez obsługę Sklepu.

6.       Złożone zamówienie wymaga podania danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych”.

6. SPOSOBY I TERMNY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1.       Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a.       Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b.      Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Bank: PEKAO S.A.
Numer rachunku: 21 1240 1558 1111 0010 2725 9792.

c.       Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl

2.       Termin płatności:

a.       W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

b.      Jeśli nie odnotujemy wpłaty w wymaganym terminie 8 dnia zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

c.       W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7. KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1.       Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a.       Przesyłka kurierska, (płatność z góry)

b.      Przesyłka kurierska, pobraniowa.

c.       Przesyłka kurierska Inpost, (płatność z góry)

d.      Przesyłka kurierska Inpost, pobraniowa.

e.       Paczkomat, (płatność z góry)

f.        Paczkomat, pobraniowa.

g.       Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. ul.29 Listopada 9, 33-300 Nowy Sącz w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00.

3.       Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 48 godzin, 7dni lub 14dni, każdy produkt dostępny w sklepie internetowym ma przypisany odpowiedni termin realizacji.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

b.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

c.       W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie sklep niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o najszybszym możliwym terminie dostawy, a w przypadku wyczerpania zapasów o braku możliwości realizacji zamówienia.

d.      Przesyłka kurierska (GLS/Inpost) dostarczana jest maksymalnie do 2 dni roboczych po wyprowadzeniu z magazynu nadawcy.

e.       Przesyłka pocztowa (GLS/Inpost) dostarczana jest do 3 dni roboczych po wyprowadzeniu z magazynu nadawcy.

4.       Koszt dostawy:

a.       Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

b.      W przypadku zakupów o łącznej wartości powyżej 200zł koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.

c.       W przypadku zakupów o łącznej wartości poniżej 200zł koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Koszty te wynoszą:

§  Paczkomat (płatność z góry) 12zł

§  Paczkomat pobranie 17zł

§  Przesyłka kurierska (płatność z góry) 17zł

§  Przesyłka kurierska pobraniowa 23zł

5.       Na życzenie Klienta możliwa jest dostawa w inny od wymienionych sposób – w takim wypadku każdorazowo należy przed złożeniem zamówienia skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia sposobu i kosztu dostawy.

6.       Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub Inpost.

8. REKLAMACJA PRODUKTU

1.       Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.       Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

3.       Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć Produkt(y) bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

4.       Sprzedawca nie rozpatruje reklamacji wadliwych Produktów jeśli były one przecenione ze względu na daną wadę, a sama wada została opisana w profilu produktu.

5.       Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: pisemnie na adres:

1.       ul.29 Listopada 9, 33-300 Nowy Sącz,

2.       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: wojewodzic@wojewodzic.com.pl

6.       Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.       Do pobrania przykładowy Formularz Protokołu Reklamacji – kliknij, aby otworzyć formularz.

8.       Produkt należy wysłać na adres: Dział Zwrotów i Reklamacji firmy Wojewodzic ul.29 Listopada 9, 33-300 Nowy Sącz wraz z: wypełnionym formularzem „protokół reklamacji " w wersji papierowej.

9.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

10.   Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny.

11.   Reklamowany towar należy odesłać do nas wraz z dowodem zakupu - oryginałem paragonu lub kserokopią faktury.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.       Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.       Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2.       Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3.       Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

10. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (POBIERZ TUTAJ).

1.       Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.11 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następujący sposób:

1.       pisemnie na adres: ul. 29 Listopada 9, 33-300 Nowy Sącz

2.       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wojewodzic.com.pl

2.       Przykładowy „wzór formularza odstąpienia od umowy” -kliknij,aby pobrać. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.       Złożone zamówienie może zostać anulowane przez kupującego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej do czasu wysyłki paczki.

4.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1.       dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

2.       dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.       Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

8.       Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrotu Produktu Konsument powinien dokonać na adres: ul.29 Listopada 9, 33-300 Nowy Sącz.

9.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.   Zwracany towar należy odesłać do nas wraz z dowodem zakupu - oryginałem paragonu lub kserokopią faktury.

11.   Koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

1.       Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2.       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

12.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1.       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

13.   Odesłany towar winien być w stanie nienaruszonym, bez śladów używania, kompletny, z oryginalnymi metkami, oraz dowodem zakupu (paragon lub kopia faktury VAT).

14.   Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać własnościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.       Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest "Sklep Wojewodzic”. PPH WOJEWODZIC z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ulica 29 Listopada 9. Firma jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz pod numerem: 10620 , posiada nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP): 734-103-83-26 oraz numer statystyczny Regon: 490631910.

2.       Dane osobowe i dane adresowe Klienta podawane podczas procesu rejestracji przechowywane są w bazie danych "Sklep Wojewodzic" i będą przetwarzane i wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień i utrzymania kontaktu z klientami. Dane osobowe i dane adresowe podawane podczas procesu rejestracji przechowywane są w bazie danych "Sklep Wojewodzic" i będą przetwarzane i wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień i utrzymania kontaktu z klientami. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.       Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2.       CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH:

1.       Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.       Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

1.       zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

2.       marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

3.       3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

1.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4.       Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

5.       Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3.       PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1.       Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2.       Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

4.       PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

·         Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

·         Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

·         W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

·         W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

·         W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

5.       RODO Co to takiego?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) ma na celu ujednolicenie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych na terenie UE. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

W związku z zachodzącymi zmianami i w trosce o dane naszych Klientów przygotowaliśmy informację, która rozwieje wszelakie wątpliwości i jasno przedstawi najważniejsze kwestie dotyczące RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.P.H. Wojewodzic. Zapewniamy, że dane są chronione dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa, a ich przetwarzanie jest zgodne z przepisami obowiązującymi w naszym kraju i UE.

Po co wam moje dane osobowe?

Podczas zakupów w naszych salonach, w sklepie online oraz przy składaniu zamówień drogą mailową i telefoniczną, a także przy zapisie do newslettera pozyskujemy od Państwa następujące dane:

·         nazwisko i imię

·         adres zamieszkania

·         numer telefonu

·         adres mailowy

Wyżej wymienione dane są nam potrzebne do zawarcia z Państwem umowy oraz jej realizacji, czyli zakupu produktów w naszym sklepie online, świadczenia usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień, przyjmowania zwrotów i reklamacji, weryfikacji usług gwarancyjnych oraz odpowiadania na pytania. Bez tych danych nie bylibyśmy w stanie również obsługiwać programu lojalnościowego oraz śledzić Państwa zamówień w naszym sklepie.

Również dzięki pozyskaniu takich danych, jak adres mailowy i numer telefonu oraz Państwa zgodny (podczas zapisu do newslettera/dokonywania zakupów w sklepie online i sklepach stacjonarnych) możemy wysyłać informacje marketingowe (mailowo i telefoniczne) dotyczące aktualnych promocji, nowości i ofert specjalnych. Nie lubimy spamu – nasze wiadomości wysyłamy w odpowiedniej częstotliwości, która nie jest uciążliwa dla naszych Klientów.

Tworzymy również zestawienia, statystyki oraz anonimowe bazy informacji do wewnętrznego użytku, które pozwalają nam jeszcze lepiej dostosować wygląd i ofertę naszego sklepu do Państwa wymagań.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Przekażemy te dane osobom trzecim tylko i wyłącznie jeśli mamy ku temu odpowiednią podstawę prawną, np. organom państwowym i innym administratorom (tylko w celu realizacji zamówienia), np. obsługującym nas firmom kurierskim (InPost, GLS).

Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom komercyjnym. Dane przetwarza tylko i wyłącznie firma P.P.H. Wojewodzic.

Jakie prawa dot. danych osobowych mi przysługują?

Mają Państwo prawo do weryfikacji swoich danych osobowych, ich zmiany, całkowitego lub częściowego ich usunięcia, do ich przenoszenia oraz otrzymania do nich dostępu. Mogą również Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

W każdej chwili mogą Państwo ubiegać się o swoje prawa, kontaktując się z nami za pośrednictwem:

adresu mailowego: sklep@wojewodzic.com.pl
numeru telefonu: +48532533225"

12. ZMIANA REGULAMINU

Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pomocą e-mail. Jeśli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu Internetowego, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, zwłaszcza po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe. Klientowi, który nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania do oferty nowych towarów a także do wycofania poszczególnych towarów ze sprzedaży bez podania przyczyny, jak również do czasowego zamknięcia sklepu.

2.       Sklep internetowy zastrzega sobie prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

3.       Zmiany, o których mowa w pkt 13.1 oraz 13.2 nie obowiązują w przypadku zamówień przyjętych do realizacji.

4.       Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

5.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.       Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.       Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

·         Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

·         Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

·         Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.